شماره دریافت پیام کوتاه (SMS) روابط عمومی : 50001617

آدرس پست الکترونیکی (Email) روابط عمومی:       info_ardabil@mcls.gov.ir

تلفن و دورنویس روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:  33234240

برای مشاهده شماره تلفن بخشهای مختلف اداره کل و ادارات تابعه، در بالای صفحه به قسمت "ارتباط با اداره کل" بروید و روی قسمت "شماره تلفنهای اداره کل و ادارات تابعه" کلیک کنید.