اخبار

اطلاعیه فروش ملک از طرق مزایده

اطلاعیه فروش ملک از طرق مزایده
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در نظر دارد ملک خود واقع در میدان یحیوی را از طریق مزایده به فروش برساند.

« آگهی مزایده نوبت اول/دوم  »

اداره کل تعاون ،کارو رفاه اجتماعی استان اردبیل در نظر دارد :

در اجرای جزء2 بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به استناد مصوبه شماره 186584/51 مورخ 27/11/99 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اموال غیر منقول مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولتی(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir و بر مبنای قیمت پایه مزایده با وضعیت موجود و بصورت نقد به فروش رساند متقاضیان میتوانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوط از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 15/08/1400 لغایت ساعت13ظهرروزشنبه مورخ 06/09/1400 پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده ، حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ایران ثبت و بارگذاری نموده و اصل فیش سپرده واریزی هم پس بارگذاری در سامانه مذکور نیز قبل از زمان بازگشایی به اداره امور مالی قسمت( امین اموال ) تحویل نمائید و سوالات احتمالی خود را در زمینه ملک مورد مزایده با شماره09142907220(فریادی) مطرح نمایند .

ردیف

پلاک ثبتی

مساحت

نشانی محل مورد نظر

قیمت کارشناسی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

ششدانگ خانه ومغازه پلاک ثبتی 10 فرعی از 5020 اصلی قطعه 10تفکیکی

30/267

اردبیل میدان یحیوی کوچه شهبازی

70.000.000.000

7.000.000.000

 

محل انجام مزایده : اردبیل خیابان شهید مطهری اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان اردبیل

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب شماره 4075044107880981 بنام تمرکز وجوه سپرده- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و شماره شبای IR180100004075044107880981 نزد بانک مرکزی واریز نمایند.ویا ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق.

توضیح اینکه ارائه چک های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده بانکی و هر گونه تضمین دیگر ((خارج از دو حالت قید شده فوق )) قابل قبول نمی باشد.

زمان انتشار در سایت:تاریخ1400.08.15 روز شنبه ساعت08.00 مهلت دریافت اسنادمزایده:تاریخ1400.08.25 روز سه شنبه ساعت14.00

زمان شروع بازدید: تاریخ 1400.08.15روزانه از ساعت 09.00الی 13.00 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:تاریخ1400.09.06 روز شنبه ساعت13.00

زمان بازگشایي پیشنهادات:تاریخ1400.09.07 روز یک شنبه ساعت10.00  زمان اعلام به برنده:تاریخ1400.09.07 روز یک شنبه ساعت12.00

هزینه های مربوط به حق کارشناسی ،آگهی، تبلیغات و ثبت قرارداد در دفترخانه بر عهده برنده مزایده می باشد.

سایر جزئیات در شرایط مزایده درج شده است. 

            

لازم به ذکر است مزایده مذکور کلاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میپذیرد

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۰۰
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید