اخبار

دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور: برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی
موضوع آیین نامه اجرایی ماده(71) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تعاریف و مفاهیم
   ماده 1: در این دستورالعمل اصطلاحات و تعاریف در معانی مشروحه زیر بکار می رود:
فارغ التحصیل دانشگاهی: دانش آموخته دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخل و خارج از کشور که مدرک تحصیلی آنها مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.
کارورز: شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی که در زمان ثبت نام کمتر از 35 سال تمام سن داشته و در چارچوب این دستورالعمل جذب شود.
کارفرمایان و کارآفرینان: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده 3 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 2 قانون تامین اجتماعی تعریف شده و اداره کارگاه را بر عهده دارند.
دستگاه هماهنگ کننده: وزارت تعاون,کارو رفاه اجتماعی و واحدهای استانی/شهرستانی 
دوره کارورزی: دوره زمانی حداکثر( 2 ) ساله است که طی آن کارورز به منظور تبادل دانش ,کسب تجربه و ارتقاء مهارت در کارگاه مشغول است .

دوره مقدماتی کارورزی: دوره زمانی حداکثر سه (3) ماهه که کارورز به منظور آمادگی برای جذب در کارگاه صرفاً برای یک دوره سپری می نماید .

کمک هزینه کارورزی: وجهی است که در پایان دوره مقدماتی کارورزی و متناسب با مدت آن توسط دولت به کارورز پرداخت می شود.
برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی

موسسه عامل: بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که برای اجرای دوره کارورزی, دارای قرارداد عاملیت با دستگاه هماهنگ کننده می باشند.
معافیت : معافیت حق بیمه سهم کارفرما موضوع ماده (71) قانون برنامه ششم که صرفاً شامل سهم بیمه کارفرما (20درصدمزد) موضوع تبصره(1)ماده (28) قانون تامین اجتماعی می شود که توسط دستگاه هماهنگ کننده به نمایندگی از دولت در چارچوب این دستورالعمل به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند .

اهداف
ماده 2: اهداف اجرای این طرح عبارتند از:
الف- افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه
 در محیط کار برای ورود به بازار کار.

ب- ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار در دانش آموختگان.
ج- ارتقاء اخلاق و صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان.
د- فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به کارگاه
ه-کاهش هزینه بکارگماری نیروی کار برای کارفرما

دامنه پوشش
ماده 3: تمامی دانش آموختگان دانشگاهی دارای حداقل مدرک کارشناسی , جویای کار و متقاضی کارورزی تحت پوشش این دوره می باشد .
تبصره 1: دانشجویان در حال تحصیل از شمول طرح خارج می باشند.

تبصره2: اتباع خارجی، موظفین به گذراندن طرح کارورزی در رشته های گروه علوم پزشکی و متعهدین به اشتغال در دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بورسیه کلیه دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی از دامنه پوشش طرح خارج می باشند.

شرایط احراز
  ماده 4: دانش آموخته دانشگاهی برای برخورداری از مزایای طرح باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- در سامانه کارورزی دستگاه هماهنگ کننده ثبت نام کرده باشند .
ب
دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل کارشناسی باشند .
ت- در زمان ثبت نام در سامانه کارورزی کمتر از 35 سال تمام سن داشته باشند .
د-متقاضیان مذکور دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند .
هـ-سابقه کامل در دوره کارورزی (دوره مقدماتی و برخورداری از معافیت مجموعاً تا سقف 24 ماه ) نداشته باشند .

تبصره 1: کارورزانی که کمتراز یک ماه از شروع دوره مقدماتی کارورزی انصراف کتبی خود را اعلام کرده باشند, برای یک بار از موضوع بند(هـ) مستثنی می باشد .
تبصره 2: متقاضی کارورزی در صورتی که در طول دوسال قبل از ثبت نام دارای سوابق بیمه ای به مدت سه ماه یا بیشتر بوده و یا سابقه بیمه پردازی در شغلی که بابت آن طی دوره کارورزی جذب کارگاه می شود, داشته باشد ,مشمول این دستورالعمل نمی باشد .

ماده 5: کارگاه باید درسامانه کارورزی ثبت نام کرده باشد.
ماده 6: چنانچه کارگاه پس از گذشت یک ماه از شروع دوره مقدماتی , بدون دلیل موجه و مورد تایید دستگاه هماهنگ کننده از ادامه همکاری با کارورز امتناع نماید تا مدت یک سال از پذیرش کارورز جدید برای دوره مقدماتی محروم می گردد .
ماده 7: مبنای تعیین تعدادکارورز در کارگاههای دایر دارای لیست بیمه و بازرسی تامین اجتماعی , بر اساس میانگین تعداد بیمه شدگان(12)ماه گذشته آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی می باشد.

ماده 8: مبنای تعیین تعداد کارورز در کارگاههای جدید التاسیس که در طول برنامه ششم ایجاد می شوند, تعداد کارکنان مندرج در لیست ارسالی کارفرما و کارآفرین به سازمان تامین اجتماعی پس از حداقل سه ماه فعالیت و یا بازرسی انجام شده و توسط سازمان مذکور می باشد .
تبصره1 : درصورت وجود مغایرت بین لیست ارسالی کارفرما و نتیجه بازرسی تامین اجتماعی ,نظر بازرسی معیار عمل قرار می گیرد.
تبصره 2: در صورت وقوع هرگونه تغییر در نوع شخصیت کارفرما (حقیقی یا حقوقی)یا انتقال مالکیت بنگاه , نیروی کارقبلی به منزله نیروی کار موجود محسوب می گردد.
تبصره3:در صورت جابجایی کارورز و جایگزینی کارورز با کارورزان دیگر طی دوره برخورداری از مزایای این دستورالعمل ,مدت زمان برخورداری کارفرما از معافیت به ازای کارورز جایگزین با احتساب مدت معافیت بابت کارورز قبلی, مجموعاً از سقف دو سال نباید بیشتر شود .

ماده 9 : چنانچه به هردلیل تعداد بیمه شدگان کارگاه پس از برقراری معافیت , کاهش یابد و فرد یا افرادی که طبق تاییدیه دستگاه هماهنگ کننده (شهرستان)یا نماینده آن به عنوان کارورز در کارگاه شاغل شده اند از صورت مزد ارسالی کارفرما حذف گردند, کارگاه به نسبت کاهش کارورز از شمول معافیت خارج می شود .
ماده 10 : در صورتیکه به هر طریقی محرز شود کارورز معرفی شده در کارگاه شاغل نیست یا بدون رعایت شرایط این دستورالعمل مشغول به کار شده است , دستگاه هماهنگ کننده (استان/ شهرستان) و سازمان تامین اجتماعی مکلفند طبق قوانین و مقررات مربوط اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
ماده11 : سقف بهره مندی هر کارگاه برای استفاده از کارورز معادل حداکثر 50 درصد نیروی کار موجود می باشد.
تبصره 1 : در صورت کاهش نیروی کار بیمه شده کارگاه به هر دلیل بجز فوت، بازنشستگی و از کارافتادگی در طول مدت مشارکت در اجرای دوره کارورزی ،کارگاه یاد شده برای مدت دوسال حق مشارکت در دوره کارورزی را نخواهد داشت.
تبصره 2: چنانچه کارگاه پس از دو دوره متوالی یا سه دوره متناوب دوره مقدماتی نسبت به افزایش نیروی کار خود اقدام ننماید از شمول مشارکت کنندگان اجرای دوره کارورزی خارج می شود. ملاک تشخیص افزایش نیروی کار، لیست بیمه کارگاه است.

مدت دوره کارورزی
ماده 12 : طول دوره کارورزی(شامل دوره مقدماتی و معافیت)حداکثر(24)ماه می باشد
تبصره 1 : مدت حضور کارورز در کارگاه برای دوره مقدماتی هر ماه حداقل(100)ساعت و در روز حداقل(4) و حداکثر(8) ساعت (در حدفاصل ساعت 6 الی 20)تعیین می گردد.

حمایت ها:
ماده 13 : دستگاه هماهنگ کننده  براساس مقررات جاری صنعت بیمه و در قالب قرارداد با یکی از شرکت های بیمه گر مورد تایید بیمه مرکزی کشور نسبت به پوشش بیمه مسئولیت مدنی کارورزان اقدام می نماید.
تبصره: در مواردی که هزینه پرداخت شده به شرکت بیمه گر طرف قرارداد براساس فرایند اجرایی طرح و انقضای شرایط پوشش بیمه کارورز مازاد باشد مبلغ مازاد بر حق بیمه قابل پرداخت متناسب با تعداد کارورزان دوره مقدماتی به دستگاه هماهنگ کننده برگشت داده می شود.
ماده 14 : سقف کمک هزینه آموزشی کارورز به تناسب مقطع تحصیلی و حضور کارورز برای مقطع کارشناسی تا( 5،000،000 )ریال و کارشناسی ارشد( 6،000،000) ریال و دکتری تا (7،000،000)ریال به صورت ماهیانه تعیین می گردد و در پایان دوره مقدماتی پس از تائید دستگاه هماهنگ کننده به حساب کارورز واریز می شود.

تبصره1 : کمک هزینه کارورزی حداکثر برای مدت (3) ماه قابل پرداخت می باشد و میزان  آن هر سال توسط دستگاه هماهنگ کننده متناسب با منابع اعتباری تخصیص داده شده تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره2: کارفرمایان و کارآفرینان در دوره مقدماتی مجازند براساس توافق با کارورز مبلغی را به عنوان کمک هزینه به کارورز پرداخت نمایند.
تبصره3: متقاضیان دوره کارورزی که درسامانه کارورزی ، عدم نیاز به دریافت کمک هزینه را اعلام نموده اند، در اولویت معرفی برای جذب در واحدهای اقتصادی قرار می گیرند.

ماده 15: چنانچه ارتباط کارورز  وکارگاه قبل از اتمام دوره مقدماتی کارورزی به هر دلیلی به استثناء جذب و اشتغال کارورز قطع گردد،کمک هزینه کارورزی به کارورز تعلق نخواهد گرفت.

ماده 16:دوره مقدماتی کارورزی یک دوره آموزش علمی و کاربردی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای کارگاه جهت جذب و استخدام موقت یا دائمی کارورز و مشمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی برای وی ایجاد نمی کند.
ماده 17:کارفرمایان و کارآفرینان در صورت جذب کارورز از معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت حداکثر دو سال تا پایان برنامه ششم برخوردار می شوند.

ماده 18: کارفرمایان و کارآفرینان در صورت جذب کارورز حداکثر تا یک هفته از تاریخ جذب مکلفند نسبت به اعلام رسمی اتمام دوره مقدماتی و جذب کارورز به دستگاه هماهنگ کننده (شهرستان) اقدام نموده و به منظور برقراری معافیت مشخصات کارورز جذب شده را در لیست ارسالی خود به شعبه تامین اجتماعی درج و نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارگر اقدام نمایند.
تبصره : کارفرمایان و کارآفرینان پس از ثبت نام در سامانه می توانند به منظور جذب کارورزانی که دوره مقدماتی را در سایر کارگاه ها گذرانده و جذب نشده اند از طریق معرفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی و یا دستگاه هماهنگ کننده (شهرستان) اقدام نمایند.
ماده 19: نحوه ارائه آموزش عملی در دوره مقدماتی از سوی کارگاه به کارورز در قالب قرارداد آموزشی تنظیم می شود که به صورت الکترونیکی در اختیار ذینفعان (دستگاه هماهنگ کننده(شهرستان)کارگروه،کارورز و سازمان تامین اجتماعی)قرارا می گیرد.

منابع مالی
ماده 20: منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح از موارد زیر قا‌بل تأمین می باشد:
الف- منابع اشتغالزایی بودجه های سنواتی برای کمک هزینه کارورزی و معافیت
ب- بودجه سنواتی دستگاههای اجرایی ملی یا استانی برای توانمندسازی و اشتغال پذیری دانش آموختگان موضوع این دستورالعمل.
 ج-کمک های بلاعوض مردمی، سازمان های حمایتی، موسسات خیریه، نهادهای عمومی
غیر دولتی ویا واحدهای اقتصادی.

موارد توقف و فسخ قرارداد دوره کارورزی
ماده 21: در صورت تعطیلی موقت کارگاه برای حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه دوه کارورزی بطور موقت متوقف می شود.
تبصره: در صورت اعلام مراتب فوق از سوی واحد پذیرنده یا کارورز به دستگاه هماهنگ کننده  ظرف مدت حداکثر دو هفته بعد از تعطیلی، مدت توقف به طول دوره کارورزی اضافه خواهد شد.

ماده 22: در موارد زیر قرارداد دوره مقدماتی کارورزی بین کارورز و کارگاه فسخ می گردد:
الف- احراز اشتغال همزمان کارورز در کارگاه دیگر
ب- غیبت غیرموجه کارورز در کارگاه بیش از 5 روز.
 ج -تعطیلی بیش از یکماه یا دائم کارگاه.
د- اعلام کتبی کارگاه مبنی بر توقف دوره مقدماتی کارورزی به دستگاه هماهنگ کننده (شهرستان).
هـ-  انصراف کتبی کارورز از ادامه شرکت در دوره مقدماتی.
و- عدم رعایت مقررات انضباطی از سوی کارورز و کارگاه .
ز-  فوت و از کار افتادگی کارورز.

اجرا و نظارت (پایش و ارزیابی):
ماده 23: کارفرمایان و کارآفرینان مشمول دستوالعمل پس از جذب کارورز اطلاعات مربوط به برقراری معافیت را براساس فرایند اجرای دستورالعمل و در قالب فرمها و کاربرگاهای پیوست به دستگاه هماهنگ کننده ارائه می نمایند تا پس از تایید جهت برقراری معافیت ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
ماده 24: سازمان تامین اجتماعی مکلف است پس از برقراری معافیت بیمه, گزارش سه ماهه میزان معافیت وتعداد کارورز مشمول معافیت را در سطوح استانی وملی جهت کنترل و نظارت به دستگاه هماهنگ کننده ارایه نماید .
تبصره- محاسبه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما, متناسب با اعتبار تخصیص یافته از سوی دولت به دستگاه هماهنگ کننده و بر اساس گزارش اعلامی از سوی تامین اجتماعی بصورت واریز نقدی به حساب سازمان تامین اجتماعی می باشد .

ماده 25: دستگاه هماهنگ کننده موظف است موارد مربوط به تامین کمک هزینه کارورزی, هزینه های پایش و ارزیابی و پیاده سازی شامل راه اندازی و پشتیبانی سامانه نرم افزاری مورد نیاز دوره کارورزی , بیمه مسئولیت و حوادث دوره مقدماتی کارورزی و معافیت را درلایحه بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تصویب وتخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.
ماده 26 : استانداران و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی و کارگروه تخصصی مربوطه, تشکل های تعاونی و خصوصی, اتاقها و دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی هماهنگی,همکاری و مساعدت لازم را بعمل می آورند.
ماده 27: مسئولیت هماهنگی, اطلاع رسانی و نظارت عملیاتی(پایش) نسبت به حسن اجرای این دستورالعمل در استان ها برعهده دستگاه هماهنگ کننده و واحدهای استانی/شهرستانی آن و نظارت عالیه نیز به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

سایر موارد
 ماده 28:
کارورزان موضوع این دستورالعمل براساس تبصره ذیل ماده (5) آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششماز شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند و در صورت بروز اختلاف در سایر موارد بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورزان موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی رسیدگی خواهد شد .
ماده29:  در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورز در دوره مقدماتی کارورزی, نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه هماهنگ کننده استان ,دستگاه اجرایی, کارفرما و کارآفرین و کارورز لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 30: در صورت بروز اختلاف بین کارفرمایان و کارآفرینان با کارورز پس از جذب کارورز موضوع توسط مراجع ذیصلاح قانونی رسیدگی خواهد شد.
این دستورالعمل مشتمل بر 30ماده و 17 تبصره ذیل برنامه سیاستهای فعال بازار کار تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد .

ثبت نام در سایت کارورزی توسط متقاضی کارورزی و واحد پذیرنده

http://portaltvto.com/internship/main_page/main

ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۲
روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید