معرفی خدمات دستگاه

این صفحه مرتب در حال بروز رسانی می باشد...

معرفی خدمات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

شماره تماس واحد پاسخگوی خدمت 04533247080 داخلی... (در ستون شماره تماس نوشته شده است)

 عنوان خدمت کلان(شناسه خدمت)  عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)  نحوه ارایه زیر خدمت  راهنمای استفاده از زیر خدمت

 اطلاعات تکمیلی زیرخدمت

(شناسنامه زیر خدمت)

لینک صفحه دریافت خدمت  FAQ   SLA  شماره تماس و واحد پاسخگوی خدمت

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی 

19011030000

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه بیکاری کارگران ساختمانی   الکترونیکی  راهنما اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات

علی مهری 

33726020

ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال

13011031000

 ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

مهدی کلانتری

213

ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات اشتغال

13011031000 
ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش آموختگان دانشگاهی  الکترونیکی  راهنما اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

مهدی کلانتری 

213

برقراری مقرری بیمه بیکاری

19051032000

برقراری مقرری بیمه بیکاری  الکترونیکی   راهنما اطلاعات تکمیلی   لینک سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

بهزاد عزیزپور 

212

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

13011843000

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور   الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

پیمان مشکوری 

226

ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی

10011034000

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی   الکترونیکی راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری

213

 ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی

10011034000

ابطال پروانه کار اتباع خارجی  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک    سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری 

213

 ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی

10011034000

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی  الکترونیکی   راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول   بیانیه توافق سطح خدمات 

  مهدی کلانتری

213

ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی 

10011034000

 ابطال روادید کار اتباع خارجی الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک    سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری

213

ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی 

10011034000

 صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی الکترونیکی   راهنما  اطلاعات تکمیلی لینک     سوالات متداول  بیانیه توافق سطح خدمات 

  مهدی کلانتری

213

 ارایه پروانه های اشتغال اتباع خارجی

10011034000

ابطال کارت کار اتباع خارجی   الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی لینک    سوالات متداول   بیانیه توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری 

213

 ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره

13011035000

صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول بیانیه توافق سطح خدمات 

پیمان مشکوری

226

 ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره

13011035000 
 صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی الکترونیکی   راهنما اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول   بیانیه توافق سطح خدمات

پیمان مشکوری 

226

 ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره
13011035000 
 صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی حضوری   راهنما اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول توافق سطح خدمات 

احسان کاتب 

213

 ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره
13011035000  
ابطال مجوز مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  حضوری  راهنما اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

احسان کاتب 

213

 ارایه مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره
13011035000  
صدور مجوز دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار  حضوری  راهنما   اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متدوال  توافق سطح خدمات 

خداشکر مرتضوی

209

ارایه خدمات کاریابی

13011040000

 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی(حضوری-مجازی-دریایی) الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک  سوالات متداول توافق سطخ خدمات 

مهدی کلانتری 

213

 ارایه خدمات کاریابی

13011040000

 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

مهدی کلانتری 

213

  ارایه خدمات کاریابی

13011040000

ارایه معرفی نامه به کاریابی ها برای برقراری مجدد بیمه بیکاری   الکترونیکی راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک سوالات متداول   توافق سطح خدمات

مهدی کلانتری 

213

   ارایه خدمات کاریابی

13011040000

ابطال مجوز کاریابی های داخلی(حضوری-مجازی-دریایی)   الکترونیکی راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول   توافق سطح خدمات

مهدی کلانتری

213

  ارایه خدمات کاریابی

13011040000

ابطال مجوز کاریابی های خارجی  الکترونیکی   راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری

213

ساماندهی مشاغل خانگی

13011042000

 صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی  الکترونیکی راهنما اطلاعات تکمیلی   لینک سوالات متداول   توافق سطح خدمات

زهرا یعقوبی 

211

 ساماندهی مشاغل خانگی

13011042000

 ارایه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی الکترونیکی   راهنما اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

زهرا یعقوبی 

211

 ساماندهی مشاغل خانگی

13011042000

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی  حضوری  راهنما   اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول توافق سطح خدمات 

 زهرا یعقوبی

211

  ساماندهی مشاغل خانگی

13011042000

ابطال مجوز مشاغل خانگی   الکترونیکی  راهنما اطلاعات تکمیلی   لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات

 زهرا یعقوبی

211

صدور گواهینامه(کارنامه)شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

10011039000

 شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور الکترونیکی   راهنما اطلاعات تکمیلی   لینک سوالات متداول   توافق سطح خدمات

مهدی کلانتری 

213

 ثبت تشکیل تعاونی ها

13071036000

 صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی و اتحادیه ها الکترونیکی   راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک سوالات متداول   توافق سطح خدمات

ناصر نعمتی

113

  ثبت تشکیل تعاونی ها

13071036000

ابطال مجوز تشکیل تعاونی و اتحادیه ها  الکترونیکی  راهنما   اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول   توافق سطح خدمات

 ناصر نعمتی

113

نظارت بر تعاونی ها

13071847000

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها  حضوری  راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

ناصر نعمتی

113

 نظارت بر تعاونی ها

13071847000

نظارت بر مجامع و انتخاب تعاونی ها   حضوری راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول   توافق سطح خدمات

ناصر نعمتی 

113

آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

13071848000

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون  الکترونیکی  راهنما   اطلاعات تکمیلی لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

ناصر نعمتی 

113

آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

13071848000 
برگزاری دوره های آموزشی تعاون،کار و تولید  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک  سوالات متداول توافق سطح خدمات 

ناصر نعمتی 

113

آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

13071848000 
برگزاری مسابقه فرهنگی و ترویجی جامعه کار وتولید   حضوری راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

 نادر میرزایی

222

 آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون
13071848000 
ارایه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون   حضوری  راهنما  اطلاعات تکمیلی لینک   سوالات متداول  توافق سطح خدمات

ناصر نعمتی 

113

  آموزش و فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون
13071848000 
 حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون  حضوری راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول  توافق سطح خدمات

ناصر نعمتی 

113

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری

19071038000

 رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول توافق سطح خدمات 

سیدپیری 

214

 رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری

19071038000

 رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات

سید پیری 

214

 تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری

10032562000

 تایید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک   سوالات متداول  توافق سطح خدمات

خداشکر مرتضوی 

209

حمایت از توسعه تعاونی ها

13071845000

ارایه مشاوره به تعاونی ها  حضوری  راهنما   اطلاعات تکمیلی  لینک سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

 ناصر نعمتی

113

حمایت از توسعه تعاونی ها

13071845000 
حمایت مالی از تعاونی ها  حضوری   راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول توافق سطح خدمات 

ناصر نعمتی 

113

 ارایه خدمات اماکن رفاهی،بهداشتی و ورزشی کارگران

17011041000

 ارایه خدمات در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران  الکترونیکی راهنما   اطلاعات تکمیلی لینک   سوالات متداول  توافق سطح خدمات

علی مهری

33726020

 ارایه خدمات اماکن رفاهی،بهداشتی و ورزشی کارگران

17011041000

حمایت و نظارت بر راه اندازی و فعالیت خانه های بهداشت    الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

 رقیه بدرزاده

33726020

 بازرسی کار

13041043000

 بازرسی های دوره ای و موردی حسن اجرای قانون کار حضوری راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات

 پیمان مشکوری

226

 بازرسی کار

13041043000
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معذفی متخلفین ب مراجع ذیصلاح  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی   لینک  سوالات متداول توافق سطح خدمات 

 مهدی کلانتری

213

ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی

13011037000

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی  حضوری  راهنما  اطلاعات تکمیلی لینک   سوالات متداول توافق سطح خدمات 

علی یزدانی 

227

 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمایی

13011037000

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی   حضوری  راهنما

اطلاعات تکمیلی

 لینک سوالات متداول   توافق سطح خدمات

علی یزدانی 

227

پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی

19091033000

پاسخگویی به استعلامات بیمه حمایتی  الکترونیکی   راهنما اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول   توافق سطح خدمات

علی مهری 

33726020

 شناسایی و رتبه بندی خانوارها

19092773000

شناسایی و رتبه بندی خانوارها  الکترونیکی  راهنما  اطلاعات تکمیلی  لینک  سوالات متداول  توافق سطح خدمات 

علی مهری

33726020

 

تاریخ بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۳۷