شماره تلفنهای اداره کل و ادارات تابعه

 

* اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل:

 
آدرس: اردبیل - خیابان شهید مطهری  بین میدان یحیوی و پل علی آباد 

کد پستی   5613943168

تلفنخانه اداره کل    

33247080 - 33234305 - 33233448 - 33250032 -

31410108 - 31410106


کد اردبیل     045


 

حوزه مدیرکل: 

دفتر مدیرکل:  تلفن:  33230226 - 33230227 - 31410101 - 31410104 

دورنویس: 33230228

رئیس اداره حراست:  تلفن:   33232579        دورنویس:   33234180

مسئول روابط عمومی:  تلفن 31410270 - 33234240  دورنویس:   33234240

 
 

مدیریت تعاون:

مدیر تعاون:  31410113 - 33740024

رئیس اداره نظارت بر تعاونیها:  31410208 - 33740035

رئیس اداره تشکیل تعاونیها:  33741678 - 31410272

رئیس اداره توسعه تعاونیها    33741677 - 31410231                                                       
 
 

مدیریت روابط کار:

مدیر روابط کار:           31410114 - 33245391

رئیس اداره روابط کار:    31410227 - 33232088

رئیس اداره بازرسی کار:   31410226 - 33232577

رئیس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری:   31410112 - 33254189

رئیس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی:  31410209 - 33254189
 
 

مدیریت کارآفرینی و اشتغال:

سرپرست مدیریت کارآفرینی و اشتغال 31410207 - 33252835

سرپرست اداره توسعه کارآفرینی: 33230227 - 31410213

مسئول دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال:  31410213 - 33238404

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار:   31410211 - 33238404
 
 

مدیریت اجتماعی:

مدیر اجتماعی:      33725419 - 31410223

رئیس اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران :     33726020 - 31410206

رئیس اداره امور بیمه ای و آسیب های اجتماعی :     33726021

رئیس اداره امور اجتماعی :     33726021 - 33410222
 
 

مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع:

مدیر پشتیبانی و توسعه منابع:     33232578 - 31410234

رئیس اداره امور اداری  و کارگزینی:    33254190 - 31410233

رئیس گروه فناوری اطلاعات، بودجه و تحول اداری:      33235860 - 31410229

رئیس اداره امور مالی:      33232577 - 31410202

ذیحساب:     33231218 - 33410246

 
مدیریت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  اردبیل :

اردبیل - شهرک کارشناسان – ابتدای مجتمع اداری بعثت

مدیر شهرستان اردبیل:  33741680  

تلفنخانه :   33740022 - 33740019

 
 

مجموعه ورزشی کارگران اردبیل:

اردبیل - انتهای خیابان کشاورز - ابتدای شهرک نیستان

تلفن و دورنویس رئیس مجموعه: 33726020   

تلفن نگهبانی: 33726021
 
* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  پارس آباد :

پارس آباد - خیابان شهید رجایی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد 

تلفن : 2-32722271   کد پارس آباد: 045

رئیس اداره: 32786100

دورنویس: 32725405

 
 

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  مشگین شهر :

مشگین شهر - مجتمع ادارات شهرستان مشگین شهر   کد پستی 5661816611

تلفنخانه : 6 - 32530025     کد مشگین شهر: 045

رئیس اداره: 32532165

دورنویس:32530433 

 
 

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  خلخال :

خلخال - خیابان پاسداران  کدپستی 5681964759

تلفنخانه: 32422276       کد خلخال: 045

رئیس اداره: 32422914

دورنویس: 32424601

 
 

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  گرمی:

تلفن: 32621956       کد گرمی: 045

دورنویس: 32621007

 
 

* اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  بیله سوار:

تلفن : 32828147       کد بیله سوار: 045

دورنویس: 32828819

 
* نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  نمین :

تلفن : 32327009      کد نمین: 045

دورنویس: 32322343
 
 

* نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  نیر :

تلفن : 32284742        کد نیر: 045

دورنویس: 32284742
 
* نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان  کوثر:

 تلفن : 32942664             کد کوثر: 045

دورنویس: 32942663