نظرسنجی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

میزان رضایت شما از سامانه جدید تمدید و صدور مجوز مشاغل خانگی استان اردبیل چقدر است؟


میزان رضایت شما از خدمات ارایه شده در میز خدمت حضوری/الکترونیکی چقدر می باشد؟


میزان رضایت شما از سامانه پنجره واحد اشتغال استان اردبیل چقدر می باشد؟


آیا از سرعت و کیفیت ارائه خدمت بازرسی کار رضایت دارید؟


آیا از کیفیت ارائه خدمت معرفی متقاضیان واجد صلاحیت جهت دریافت تسهیلات رضایت دارید؟


آیا از سرعت و کیفیت ارائه خدمت رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری رضایت دارید؟


آیا از سرعت و کیفیت ارائه خدمت تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری رضایت دارید؟