ماموریت و اهداف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

ماموریت و اهداف کلی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مرتبط موجود.