ماموریت و اهداف اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

 

ماموریت و اهداف وزارت کلان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

ماموریت:

مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری.

اهداف کلان:

1-صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار

2-ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان

3-ایجاد تعادل در بازار کار

4-افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

5-توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی

6-کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی

7-گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی

8-پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی

9- ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها.

 

ماموریت و اهداف کلی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ و صیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال و برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مرتبط موجود.


تاریخ بروزرسانی : ۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۰:۵۴