منشور اخلاقی

منشور اخلاقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل

 

1- احترام به شخصیت و کرامت انسانی همکاران و ارباب رجوع

2- توجه عملی به شئونات و شعائر دینی به منظور تهذیب اخلاق فردی و اجتماعی

3- مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و تلاش برای انجام امور محوله و ارباب رجوع

4- بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز جهت ارتقاء توان علمی و تخصصی

5- شناخت اهداف سازمانی و تلاش برای همسویی اهداف فردی با آن

6- انتقال تجربیات، دانش و اطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمان

7- رازداری و امانت داری و حفظ مدارک و اطلاعات سازمانی

8- تلاش برای ایجاد فضای صمیمانه جهت اعتماد متقابل بین کارکنان و ارباب رجوع

9- استقبال از نظرات، پیشنهادات و انتقادات در جهت بهبود انجام امور

10- رعایت نظم و انضباط فردی، حفظ آراستگی، وقت شناسی و حضور بموقع در محل کار